شرکت توسعه صنعتی مشفق
Menu
  شما اینجا هستید:  اطلاعات عملکرد و نسبت های مالی
امــروز، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۷
  

اطلاعات عملکرد و نسبت های مالی

  سال 1391 سال 1390 سال 1389 سال 1388 سال 1387
الف -  اطلاعات عملکرد مالی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
درآمد خالص 62،263 55،760 41،279 35،234 3،022
سود عملیاتی 42،020 31،276 25،585 28،076 2،729
سود خالص (پس از کسر مالیات) 42،196 30،508 22،477 24،611 119
سود انباشته 43،260 29،524 22،000 23،687 319
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
جمع دارائیها 302،867 277،200 241،870 233،977 202،133
جمع بدهیها 89،148 103،627 101،345 112،890 120،645
جمع حقوق صاحبان سهام 213،719 173،573 140،524 121،087 81،488
سرمایه ثبت شده 164،300 140،000 116،000 96،000 81،000
سرمایه گذاری های بلند مدت 228،367 195،244 180،210 169،723 177،783
پ - نرخ بازده
نرخ بازده دارائیها (سود خالص \ کل دارائیها) 0/14 0/11 0/09 0/11 0/00
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص \ حقوق صاحبان سهام) 0/20 0/18 0/16 0/20 0/01
ت - نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری = (دارائیهای جاری \ بدهیهای جاری) 0/75 0/18 0/10 0/12 1/45
نسبت آنی = (دارائیهای آنی \ بدهیهای جاری) 0/75 0/18 0/10 0/12 1/45
نسبت دارائیهای جاری = (دارائیهای جاری \کل دارائیها) 0/22 0/07 0/04 0/50 0/50
ث - نسبتهای فعالیت
نسبت گردش دارایی = (فروش خالص \ کل دارائیها) 0/21 0/21 0/17 0/15 0/02
ج - نسبتهای سرمایه گذاری
نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05
نسبت کل بدهی = (کل بدهی \ ارزش ویژه ) 0/42 0/60 0/72 0/93 1/48
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 0/42 0/60 0/72 0/80 0/85
نسبت بدهیهای بلند مدت به ارزش ویژه 0/01 0/01 0/00 0/14 0/63
نسبت مالکانه = (ارزش ویژه \ کل دارائی) 0/71 0/63 0/58 0/52 0/41
نسبت پوشش بدهی = (دارائی ثابت \ بدهی بلند مدت) 5/242 12/92 14/37 0/29 0/08
نسبت توسعه ای (سرمایه گذاری بلند مدت به سرمایه) 1/42 1/26 1/56 1/77 1/86
چ - نسبتهای سودآوری
نسبت سود ناخالص = (سود ناخالص \ فروش خالص) 1/00 1 1 1 0/91
نسبت سود عملیات = (سود عملیاتی \ فروش خالص) 0/68 0/56 0/62 0/80 0/01
بازده فروش = (سود خالص \فروش خالص) 0/68 0/55 0/54 0/70 0/04
بازده ارزش ویژه = (سود خالص \ ارزش ویژه) 0/20 0/18 0/16 0/20 0/01
چ - سرمایه شرکت و سود هر سهم (EPS)
سرمایه شرکت به میلیارد ریال 164/3 155 116 96 96
تعداد سهام شرکت (سرمایه \1.000 ریال) 164,300,000 155,000,000 116,000,000 96،000،000 96،000،000
سود انباشته هر سهم (سود انباشته \تعداد سهام شرکت) 263 190 190 247 3

 

 
  آدرس پستی شرکت مشفق
تهران، بلوار فردوس (غرب)، بلوار شقایق (میانی)، نرسیده به بزرگراه حکیم، خیابان دهم، پلاک 27، طبقه پنجم.
تلفن - دورنگار: 44158562-021
رایانامه: info(at)moshfeq(dot)com
شماره های داخلی شرکت مشفق
واحد روابط عمومی:  501
واحد اداری مالی: 510
واحد فناوری اطلاعات:  509
 

© 2014   MOSHFEQ Industrial Development Co.   all rights reserved.   Developed by IT Department   Version 2.5