شرکت توسعه صنعتی مشفق
Menu
  شما اینجا هستید:  مجامع عمومی
امــروز، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۷
  

مجامع عمومی

 

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (روزنامه اطلاعات) به شماره 26198 در تاریخ 1394/04/15 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) در ساعت 16 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 در محل اعلام شده در آگهی فوق الاشاره با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

 

1. با اعلام رسمیت جلسه در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت:

الف- آقای علیرضا مقصودی به سمت رئیس جلسه

ب- آقای محمد مهدی نواب مطلق به سمت ناظر جلسه

ج- آقای عباس شاه آبادی به سمت ناظر جلسه

د- آقای ناصر شفائی نیک به سمت دبیر جلسه

انتخاب شدند.

2. دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

الف- قرائت گزارش هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی

ب- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

پ- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی­البدل

ت- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ث- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

3. مصوبات مجمع:

گزارشهای هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت و همچنین یادداشتهای توضیحی منضم به صورتهای مالی قرائت و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

الف- عملکرد و صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به 93/12/29 شرکت باتفاق آراء مورد تصویب مجمع واقع گردید.

ب- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و آقای سعید ایروانی بشماره ملی 1816882781 بعنوان بازرس علی­البدل انتخاب شدند.

پ- روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت تعیین شد.

4. مجمع عمومی به اتفاق آراء به آقای ناصر شفائی نیک وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

 

سایر تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1394/04/29

 

پیرو مباحث و گفتگوهای به عمل آمده در جلسه مجمع، تصمیمات ذیل باتفاق آراء اتخاذ گردید:

مجمع عمومی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل، پرسنل و بازرس محترم قانونی شرکت تشکر و قدردانی نمود  و تعیین حق­الزحمه بازرس محترم را به هیئت مدیره تفویض نمود.

مجمع عمومی تصویب نمود مبلغ 230.000.000 ريال سود بین سهامداران تقسیم شود .

حق حضور ماهانه اعضاء هیئت مدیره در سال 94 معادل 7 میلیون ریال به ازای هرماه تعیین گردید.

مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت شرکت را تنفیذ نمود.

عطف به بند 4 گزارش بازرس قانونی منضم به صورتهای مالی سال منتهی به 93/12/29 شرکت، مجمع ضمن استماع گزارش بازرس بر تداوم روش اجرا شده در شرکت صحه گذاشت و خواستار ادامه طریق بر همین روال گردید.

عطف به مصوبه بند 5 (فوق) هیئت مدیره پیشنهاد نمود گزارش تلفیقی حسابهای بصورت آزمایشی جهت اطلاع بیشتر سهامداران تهیه گردد.

آقای دکتر محمد مهدی نواب مطلق بر عدم اجرای طرح تولید شمش چدن در شرکت چدن سازان مشفق تاکید داشتند.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (روزنامه اطلاعات) به شماره 25917 در تاریخ 1393/04/18 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 در محل اعلام شده در آگهی فوق الاشاره با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

1- عملکرد و صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت باتفاق آراء مورد تصویب مجمع واقع گردید.

2- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس علی­البدل انتخاب شدند.

3- روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ­های شرکت تعیین شد.

4- آقایان علیرضا مقصودی به کد ملی 0049396226 ، محمود شریعتی نیاسر به کد ملی 0532104315 و نصراله محمد حسین فلاح به کد ملی 0042299251 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال آتی انتخاب گردیدند.

5- مجمع عمومی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل، پرسنل و بازرس محترم قانونی شرکت تشکر و قدردانی نمود  و تعیین حق ­الزحمه بازرس محترم را به هیئت مدیره تفویض نمود.

6- مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت شرکت را تنفیذ نمود.

7- عطف به بند 6-2 گزارش بازرس قانونی منضم به صورتهای مالی سال مذکور، مجمع خواستار صدور اوراق سهام شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 185 میلیارد ریال و نقل و انتقالات مربوط به این مقطع سرمایه گردید.

8- مجمع تصویب نمود مبلغ 90 ريال به ازای هر سهم، سود بین سهامداران تقسیم گردد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از بحث و شور و مشورت هیئت رئیسه اقدام به اخذ رای از حضار نمود و مجمع عمومی تصویب نمود مصوبه قبلی مجمع فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال در مقطع سرمایه ثبتی به مبلغ  ۱۶۴/۳ میلیارد ریال متوقف گردد.
 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶۴/۳ میلیارد ريال تا مبلغ ۳۱۵ میلیارد ريال، مجمع عمومی فوق ­العاده سهامداران، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۶۴/۳ میلیارد ریال تا مبلغ ۳۱۵ میلیارد ریال به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع عمومی فوق­ العاده همچنین تصویب نمود که افزایش سرمایه فوق الذکر از طریق مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و یا تواماً و همچنین با انتشار سهام جدید مندرج در ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش یابد.
 • مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اختیار تام داد که نسبت به افزایش سرمایه در دو یا چند نوبت تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید.
 • مجمع عمومی فوق­العاده به اتفاق آراء به آقای نصرالله محمدحسین فلاح وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • گزارش عملکرد هیئت مدیره منتهی با سال ۱۳۹۱ قرائت گردید، سپس گزارش بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل شرکت قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ به تصویب رسید.
 • موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس اصل و حسابرس مستقل آقای خسرو هادوی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
 • روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
 • اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای ۲ سال آتی ابقاء گردیدند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • عملکرد و صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب مجمع واقع گردید.
 • مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس علی­البدل انتخاب شدند.
 • روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ريال تا مبلغ ۱۸۰ میلیارد ريال، مجمع عمومی فوق­العاده سهامداران، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع عمومی فوق­العاده همچنین تصویب نمود که افزایش سرمایه فوق الذکر از طریق مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی  و یا تواماً و همچنین با انتشار سهام جدید مندرج در ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش یابد.

مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اختیار داد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید.

 • مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب نمود نام شرکت از توسعه سرمایه گذاری مشفق به توسعه صنعتی مشفق تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شود.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب مجمع واقع گردید.
 • مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس علی­ البدل انتخاب شدند.
 • روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ های شرکت تعیین شد.
 • اعضاء قبلی هیئت مدیره (آقایان علیرضا مقصودی، محمود شریعتی نیاسر و داداله قرینی)با حفظ کلیه شرایط و اختیارات قبلی برای مدت ۲ سال آتی ابقاء گردیدند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۹۶ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال مجمع عمومی فوق العاده سهامداران افزایش سرمایه مذکور را به اتفاق آرا تصویب نمود.

 

 • مجمع عمومی فوق العاده همچنین تصویب نمود که افزایش سرمایه فوق الذکر از محل مطالبات حال شده سهامداران یا پرداخت نقدی آنان و یا تواماً صورت پذیرد و با انتشار سهام جدید تحقق یابد.
 • مجمع اتفاق آرا تصویب نمود که سهامداران از ۱۵ درصد حق تقدم خود در کلیه مراحل افزایش سرمایه استفاده نکنند و به هیئت مدیره اختیار تام داده شد که ۱۵ درصد مذکور را به سایر اشخاص واگذار و ارزش حق تقدم واگذار شده را به حساب بستانکار سهامداران منظور نماید.

سهامداران حاضر در مجمع فوق العاده به اتفاق آرا به هیئت مدیره وکالت دادند که:

 • سود سهام آنان برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ را به حساب افزایش سرمایه آنان منظور نماید.
 • به هیئت مدیره اختیار داده شد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب مجمع واقع گردید.
 • آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی­البدل انتخاب شدند.
 • روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ  ۱۳۸۸/۴/۲۱ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • ترازنامه وصورتهای مالی  سال ۱۳۸۷ شرکت مورد تصویب مجمع واقع گردید.
 • آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 • روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 • اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر در سمت خود ابقاء گردیدند: آقایان علیرضا مقصودی، داداله قرینی و محمود شریعتی نیاسر بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای نصراله محمد حسین فلاح بعنوان مدیرعامل و خارج از اعضاء هیئت مدیره.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۴ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره و ملاحظه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده ،پرداخت نقدی سهامداران و یا تواماً و همچنین با انتشار سهام جدید مورد تصویب مجمع واقع شد که در نتیجه آن سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۱۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی از طرق فوق افزایش یابد. و همچنین به هیئت مدیره وکالت تام الاختیار جهت واگذاری حق تقدم های استفاده نشده سهامداران در پایان مهلت قانونی افزایش سرمایه  به اشخاص به هر مبلغ و هر شرط داده شد.
 • به هیئت مدیره اختیار داده شد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال ۱۳۸۸ اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید .
 • مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت و حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ  ۱۳۸۷/۲/۲  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • ترازنامه وصورتهای مالی  سال ۱۳۸۶ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 • آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 • روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره و ملاحظه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶ میلیارد ریال به مبلغ ۶۵  میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده ،پرداخت نقدی سهامداران ، و یا تواماً و همچنین با انتشار سهام جدید و نیز تائید سلب حق تقدم از سهامداران مورد تصویب مجمع واقع شد . ضمناً مجمع عمومی فوق العاده مصوب نمود که ۳۰ درصد از حق تقدم سهامداران در کلیه مراحل عملی شدن افزایش سرمایه مذکور سلب و در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. و همچنین به هیئت مدیره وکالت تام الاختیار جهت انتقال حق تقدم سلب شده به اشخاص به هر مبلغ و هر شرط داده شد.
 • به هیئت مدیره اختیار داده شد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال ۱۳۸۷ اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید .
 • مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت و حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۲  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره و ملاحظه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵.۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴۵  میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده ،پرداخت نقدی سهامداران ،یا تواماً و همچنین با انتشار سهام جدید مورد تصویب مجمع واقع شد . ضمناً مجمع عمومی فوق العاده مصوب نمود که ۳۰ درصد از حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه مذکور سلب گردد و سهام مربوطه به شرکت هامون نایزه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱ و اشخاص حقیقی که توسط شرکت هامون نایزه (سهامی خاص)  معرفی می گردد، واگذار گردد .
 • به هیئت مدیره اختیار داده شد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال جاری اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .
 • مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت و حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مندرجات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۲ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • ترازنامه وصورتهای مالی  سال ۱۳۸۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 • آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 • روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 • آقایان داداله قرینی ، علیرضا مقصودی و محمود شریعتی نیاسر بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۸ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • افزایش سرمایه تا مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده آنان به موجب گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در این خصوص.
 • با توجه به اینکه افزایش سرمایه قبلی شرکت در مرحله ثبت می باشد مجمع عمومی فوق العاده برای مدت ۱۴ روز اعلام تنفس نمود و مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده بعدی در ساعت ۱۷ روز ۱۳۸۵/۱۱/۲۲ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردد.
 • مجمع عمومی فوق العاده جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها با حق توکیل به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت تام داد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • تبصره ذیل به ماده اساسنامه اضافه گردید:

 ((تغییر محل قانونی شرکت، تاسیس شعب، نمایندگی، تعیین و تغییر نشانی در اختیار هیئت مدیره می باشد.))

 • مجمع عمومی فوق العاده جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها با حق توکیل به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت تام داد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره و ملاحظه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵.۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی سهامداران مورد تصویب مجمع واقع شد.
 • به هیئت مدیره اختیار داده شد که نسبت به افزایش سرمایه در یک یا چند نوبت تا پایان سال اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه در هر مرحله نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
 • مقر رشد در خصوص افزایش سرمایه مصوب مجمع مبلغ پانصد میلیون ریال جهت آقایان مهندس علیرضا مقصودی و مهندس نجفی از حق تقدم سایر سهامداران سلب گردد و بقیه افزایش سرمایه بر اساس سهام موجود به سهامداران تخصیص یابد.
 • مجمع عمومی فوق العاده جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها با حق توکیل به غیر به آقای محمود شریعتی نیاسر وکالت تام داد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

 • ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۸۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 • آقای خسرو هادوی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس قانونی و آقای امیر هوشنگ دلجو (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 • روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
 
  آدرس پستی شرکت مشفق
تهران، بلوار فردوس (غرب)، بلوار شقایق (میانی)، نرسیده به بزرگراه حکیم، خیابان دهم، پلاک 27، طبقه پنجم.
تلفن - دورنگار: 44158562-021
رایانامه: info(at)moshfeq(dot)com
شماره های داخلی شرکت مشفق
واحد روابط عمومی:  501
واحد اداری مالی: 510
واحد فناوری اطلاعات:  509
 

© 2014   MOSHFEQ Industrial Development Co.   all rights reserved.   Developed by IT Department   Version 2.5