اشتغال زائی و امید آفرینی

کارآفرینی که از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی و پایدار محسوب می‌شود می‌تواند موجب اشتغال پایدار در جامعه شود. از این‌رو ما در سند چشم انداز سازمان، بهبود زندگی و در مأموریت مجموعه خود اشتغال و افزایش امید به زندگی را مورد توجه قرار داده‌ایم. در حال حاضر در مجموعه شرکت‌های گروه مشفق بیش از 1000 نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند و برای بیش از 5000 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

  • +

    نفر مستقیم

  • +

    نفر غیر مستقیم