3سال

حمایت از جوانان مستعد و جویای علم کشور

بورسیه

بورسیه دانشجویان دانشگاه شریف

شرکت توسعه صنعتی مشفق به همراه شرکت های گروه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، تعدادی از دانشجویان تحت حمایت بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف را با تخصص های مورد نیاز خود، بورسیه نموده است.

خانم

آقا