محیط زیست و فضای سبز

قانون گیاه در مشفق

هامون ‌نایزۀ مشفق، طرح گسترش فضای سبز خود را با تدوین برنامه‌ای 5 ساله برای انتخاب گونه‌های گیاهی منطبق باشرایط اقلیمی کاشان و مقاوم‌سازی بافت‌گیاهی دنبال می‌کند. اکنون این شرکت در مسیر ایجاد فضای‌سبز در زمین‌های اطراف کارخانه، به پوشش سبز 17 هکتاری نزدیک شده ‌است

بافت درختان این مجموعه به‌طور عمده شامل کاج تهران، کاج مشهد، زیتون خوراکی، زیتون تلخ، ژونی فروس و اکالیپتوس است. روش آبیاری فضای‌سبز هامون‌نایزه‌ به‌صورت تحت فشار قطره‌ای و بدون اتلاف منابع است. این موفقیت‌ها سازمان محیط‌زیست کاشان را بر آن داشت تا هامون‌نایزه را به‌عنوان فعال محیط‌زیست معرفی‌کند

همچنین، ساختمان‌های مرکزی مشفق و هامون‌نایزه در تهران، برای کمک به زیباسازی و پاکسازی هوای شهر و اقدامی نمادین در زمینه‌ی استفاده‌ی بهینه از پوشش‌گیاهی، به بام‌سبز آراسته‌شدند. درخت‌کاری درهنگام کلنگ‌زنی طرح‌های مختلف گروه توسعه‌ی‌صنعتی‌مشفق نیز سنت پا برجایی برای یادآوری اهمیت توسعه‌ی پایدار است. توسعه‌ی پایدار عبارت‌است از توسعه‌ای که نیازهای زمان حال را برآورده می‌سازد و درعین‌حال مانعی برای برآورده‌شدن نیازهای نسل آینده پدید نمی‌آورد. به‌این امید که «قانون‌گیاه» همواره در مشفق رعایت و اجرا شود