خیریه ها

معرفی خیریه ها

شرکت توسعه صنعتی مشفق و پرسنل نیکوکار آن نیز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و با شناخت اهداف والا و برنامه های اصولی خیریه های معاک و سپهر، توجه ویژه ای به این مؤسسات خیریه داشته و به اشکال مختلف تلاش های نیکوکارانه آنها را مورد حمایت قرار داده است.