آکادمی مشفق

بیش از 5 دهه از توسعه مفاهیم نوین مدیریت در باب نگرش سیستمی و مدیریت تغییر می گذرد و آنچه در این سالها همواره مورد تاکید بوده است ضرورت یادگیری و بهره گیری از تجارب برای تداوم راه موفقیت کسب وکار می باشد. آکادمی مشفق با صرف مطالعات و نگرش عمیق هیات اجرایی ناظر بر آن و تلاش های دست اندرکاران و مدیران مرتبط، با ماموریت و چشم اندازی وسیع، ایجاد و در دی ماه 1401 افتتاح گردید.

آکادمی پس از برگزاری بیش از 5000 نفر ساعت دوره آموزشی و برگزاری بیش از 20 دوره یا کلاس ویژه مدیریت و عملیاتی، در اسفند ماه سال 1402 نخستین بازنگری را در کمیت و کیفیت خدمات خود پشت سر گذاشته است. برنامه های آکادمی با هدف توسعه یادگیری هدفمند، با ابزار نوین و اثربخش، برای گروههای هدف تهیه و پیگیری می شوند. ایجاد فرهنگ توسعه و یادگیری، فرایندهای منتورشیپ و کوچینگ و شناسایی فرصت های یادگیری از محصولات جانبی اجرای این برنامه ها خواهد بود.

برنامه های 1403

اجرای دوره دوم طرح توسعه مدیران آینده

پس از اتمام دوره اول طرح توسعه مدیران آینده، با بررسی ارزیابی ها و بازخوردهای صورت گرفته بر آن شدیم طی فرایندی  ورود دانش پذیران به  دوره دوم را ارزیابی و فرصتهای یادگیری ایشان را شناسایی و طراحی کنیم. در طراحی دوره دوم ضمن  کمک گرفتن از ابزارها و شیوه های مدرن یادگیری مانند منتورینگ و کوچینگ، با نظارت و ارزیابی فرایندها سعی بر تضمین اثر بخشی آموزشها خواهیم داشت. 

 تشکیل و توسعه تیم همیاران توسعه و یادگیری گروه

فعالیت های توسعه و یادگیری در سازمان ها همواره به عنوان بخشی از اقدامات زیر بنایی برای تحرک و پویایی کارکنان و نیز بخشی از شبکه سازی لازم برای مشارکت در فعالیت های توسعه، مدیریت دانش و تجربه، ارتقای فرصت های مدیریت ریسک و بهبود سازمانی محسوب می گردد. در شرکت های پیشرو عموما مدیران و تیمی از نخبگان  یا نمایندگان نخبه واحدها این قبیل فعالیت های توسعه ای سازمان را پشتیبانی نموده و ظرفیت های همکاری را بهبود می بخشند. تشکیل تیم همیاران توسعه و یادگیری گروه یکی از اقدامات آکادمی برای بهره برداری حداکثری از فرصت آشنایی و مشارکت دانشگران و نخبگان شرکت ها محسوب می گردد و در شکل بهینه خود اتاق فکری است برای توسعه خلاقیت های یادگیری و توسعه کارکنان و مدیریت بهینه دانش و تجارب .

اجرای طرح توسعه و یادگیری اثربخش در گروه مشفق

 ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻧ ﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  آموزش  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ آن در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف، دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در 50ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺳـﺮﯾﻊ آن ﺑﺮ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﮑﺎف  ﺷـﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ  ﻣﻮﺟﻮد-ﻣﻄﻠﻮب، ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر، ﻣﺪﻟﺴــﺎزي ﺷــﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷــﮑﺎف ﺑ ﯿﻦ  داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي  ﻓﻌلی-ﻣﻄﻠﻮب در راﺳـﺘﺎي ﭼﺎﺑﮑﺴـﺎزي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

این طرح جهت شناسایی اهداف یادگیری منطبق با چالش های عملکرد و نتایج مورد انتظار هر شرکت، حصول اطمینان از براورده شدن نیاز ها و انتظارات یادگیری و تحقق حداکثری اهداف سال 1403 شرکت ها،  جلب رضایت و تعهد حداکثری مدیران و شاغلین کلیدی اجرا می گردد.

تبیین رویکرد توسعه فرهنگ نوین ارزش زای مشفق(فنام)

 فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از ارکان مهم و زیر ساخت رفتارها و اقدامات و تعاملات کارکنان در رده های مختلف مورد توجه و اهمیت وافری قرار دارد. در همین عرصه داشتن یک مکانیزم مهندسی و مدیریت فرهنگی هر چند سخت ولی تا اندازه ای ممکن و امکان پذیر است. هر شرکت با توجه به ماموریت ها و مدیران ارشد و ارزش های خود دارای مختصات فرهنگی ویژه ای بوده و می توان و ضروری است تا در مکانیزمی مشخص توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی و برندینگ داخلی آن مورد عنایت و توجه و بازسازی قرار گیرد.

طرح توسعه و ارتقای فرهنگی نوین مشفق متکی بر عارضه یابی و شناخت جنبه های مختلف رفتارهای سازمانی مطلوب و همسو با ارزش های بنیادی بنیانگزاران از یک سو و تحولات فرهنگ کار و سازمان های پویا از سوی دیگر اجرا می گردد.

همچنین شکار فرصت های ارزش آفرین جهت بهبود فرهنگ و اخلاق حرفه ای کسب وکاردر شرائط پر فراز و نشیب اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیار حائز اهمیت است.

منتور و کوچ های سازمانی گروه و توسعه برنامه های منتورشیپ و همایش های یادگیری(همای)

توسعه مدیران در بسیاری از سازمان های پیشرو و امروزی توسط برنامه های توسعه فردی و به کار گیری منتورشیپ و استفاده از مربی های سازمانی انجام می پذیرد. در گروه صنعتی مشفق توسعه باشگاه مدرسین و منتورهای سازمانی و مربیان از پیش مورد توجه قرارداشته و در سال 1403 نیز اقدامات چندی برای بکارگیری این رویکردها متناسب با بودجه درنظر گرفته شده طراحی گردیده است.

همایش های یادگیری (همای) متناسب با نیاز گروه های مختلف مدیران و شرکت ها از جمله بهترین فرصت ها برای توسعه شبکه سازی مدیران و تبادل یادگیری و دانش است.

گزارش پیشرفت

اقدامات انجام شده تا امروز

جلسات ارزیابی و مصاحبه با نمایندگان شرکتهای مشفق و آرون آب در تاریخ 31 اردیبهشت در دفتر آکادمی آغاز شد.

با استفاده از تجربه تیم تعالی منابع انسانی، کاندیداهای تیم همیاران شناسایی و محتوای آموزشی برای توسعه ایشان در دست تهیه است.

با سخنرانی جناب آقای دکتر نیلی سمینار "عوامل شکل دهنده عملکرد اقتصاد ایران" در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1403 با حضور بیش از صد نفر از مدیران، همکاران و سهامداران گروه مشفق و مهمانان محترم از سازمانهای مرتبط برگزار گردید.