شرکت های گروه

معرفی شرکت های
گروه توسعه صنعتی مشفق

شرکت توسعه صنعتی مشفق در حال حاضر دارای 11 سرمایه گذاری فعال در دست بهره برداری است.

تصویر

هامون نایزه

شرکت های گروه
تصویر

آلیاژ گستر هامون

شرکت های گروه
تصویر

آسین گستر مشفق

شرکت های گروه
تصویر

کربن سازان مشفق

شرکت های گروه
تصویر

مهام گستر مشفق رهام

شرکت های گروه
تصویر

آرون آب

شرکت های گروه
تصویر

آنین کاغذ سنگی

شرکت های گروه
تصویر

سیمای خلاق آیریک

شرکت های گروه
تصویر

سفیر کاسیان صنعت

شرکت های گروه
تصویر

توسعه بازرگانی مشفق

شرکت های گروه